Seediabetes – Dexcom
Proglikemia

oficjalny dystrybutor Dexcom w Polsce

Strona główna Seediabetes

Seediabetes

Wyniki konkursu:

I MIEJSCE: Ilona Pieróg
II MIEJSCE: Anna Siemion Kuzniak
III MIEJSCE: Marta Chmrs
„AUTORSKI PLASTER NA SENSOR DEXCOM G6”
REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 14.11.2022 r.


§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebooku, zwanego dalej “Konkursem”, jest Proglikemia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-230), przy ul. Skierniewickiej 16/20, oficjalny dystrybutor produktów DEXCOM w Polsce – zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie dexcompolska.pl/dexcom-polska
 7. Promocja konkursu odbywa się za pomocą kanałów należących do wybranych Dexcom Warriors.
 8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez platformę Facebook oraz Instagram. Facebook oraz Instagram nie jest stroną prawną konkursu. Facebook oraz Instagram są zastrzeżonymi znakami towarowym.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2.
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych
  b. nie należy do zbioru osób, które kwalifikują się do otrzymania finansowanych przez NFZ urządzeń dystrybuowanych przez Proglikemia (nie jest osobą z CT1 poniżej 26 r.ż., leczoną pompą insulinową cierpiącą na nieświadomość hipoglikemii)
  c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  d. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje
  e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora, ani osoby, które kwalifikują się do otrzymania finansowanych przez NFZ urządzeń dystrybuowanych przez Proglikemia – osoby takie nie będą mogły otrzymać nagród.

§ 3.
NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano nagrodę, zwaną w dalszej „Nagrodą” – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Nagrodą jest 20 sztuk plastrów ochronnych na sensor Dexcom G6, wyprodukowanych zgodnie z kreacją graficzną zwycięskiego projektu zgłoszonego przez Uczestnika.
 3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta na stronie dexcompolska.pl/dexcom-polska oraz w treści
  ogłoszenia/posta o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook oraz Instagram, odpowiednio na profilu https://www.facebook.com/DexcomPL oraz https://www.instagram.com/dexcompl/.
 4. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4.
MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Wszelkie szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się na stronie dexcompolska.pl/seediabetes .
 2. Konkurs trwa od dnia 14.11.2022 r. godz. 00:01 do dnia 27.11.2022 r. godz. 23:59.

§ 5.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przygotowanie autorskiego projektu graficznego z przeznaczeniem do naniesienia go na plaster ochronny na sensor DEXCOM G6.
 2. Uczestnik zaświadcza, że zgłoszony w Konkursie projekt graficzny jest oryginalny i nie ma wobec niego żadnych roszczeń ze strony osób trzecich.
 3. Uczestnik zaświadcza, że posiada prawa autorskie do projektu graficznego zgłoszonego w Konkursie.
 4. Warunkiem przyjęcia projektu graficznego do Konkursu jest spełnienie wymogów technicznych, wymaganych przy realizacji/produkcji plastra ochronnego na sensor DEXCOM G6, do których należą:
  a. uwzględnienie w projekcie graficznym szablonu, dostosowanego do produkcji plastra ochronnego na sensor DEXCOM G6, dostępnego do pobrania pod tym linkiem;
 5. W przypadku stwierdzenia w zgłoszonym projekcie graficznym błędów dotyczących warunków technicznych, Organizator może skontaktować się z Uczestnikiem z prośbą o uzupełnienie projektu w określonym terminie. W przypadku nieotrzymania w wyznaczonym terminie projektu graficznego spełniającego warunki techniczne Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia konkursowego.
 6. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przygotowania projektu graficznego i zaakceptować możliwe korekty organizatora konieczne do przygotowania pliku do druku.
 7. Zgłoszenia projektów graficznych należy kierować na adres seediabetes@dexcompolska.pl
 8. Uczestnik może zgłosić w Konkursie dowolną liczbę autorskich projektów graficznych.
 9. Regulamin i informacje o konkursie będą dostępne na stronie seediabetes@dexcompolska.pl oraz w mediach społecznościowych Dexcom.

§ 6.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.
 3. W imieniu Organizatora zwycięzców Konkursu wybierze jury, zwane dalej „Jury”, w składzie: Maja Makowska (Sugar Woman), Adrianna Maciejczyk (Ja Cukrzyk) oraz Maciej Łysiak (Nie Słodzę).
 4. W Konkursie przewidziano 3 zwycięskie projekty wskazane przez Jury.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail, na adres z którego wysłano zgłoszenie, w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również opublikowana w mediach społecznościowych DEXCOM.
 7. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę Nagrody jest odesłanie w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o zwycięstwie w Konkursie pliku produkcyjnego oraz niezbędnych danych kontaktowych, takich tak:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres korespondencyjny;
  c. numer telefonu.
 8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 9. Przyznana w Konkursie Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy na koszt Organizatora jako przesyłka kurierska na adres wskazany przez Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie, że ze względu na specyfikę procesu produkcji plastrów ochronnych na sensor DEXCOM G6, o czasie dostarczenia nagrody do Zwycięzców będzie informował zainteresowanych na bieżąco.

§ 7.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie
  Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook i Instagram.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony.

§ 8.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10.
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2022 r. i obowiązuje do dnia 30.12.2022 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.